Tingimused

Tere tulemast eBuy7.com-i, tasuta ja tasulise teenuse veebisaidile, mille omanik ja haldaja on 7datasources Technology Co., Ltd. Järgnevas dokumendis selgitatakse eBuy7.com-i kasutamise tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, eBuy7i kasutamist .com mis tahes eesmärgil, kasutades eBuy7.com poolt pakutavat teavet, teenuseid ja tooteid, edendades äri eBuy7.com kasutajate vahel nii kodu- kui ka välismaal (nimetatakse ka "Service"). Teie eBuy7.com'i kasutamise suhtes kehtivad need tingimused (edaspidi "leping"), sealhulgas kõik muud Teenuse suhtes kohaldatavad õiguslikud teated ja määrused teie ja 7datasources vahel.


1. Vastuvõtmine1.1 Kui kasutate eBuy7.com-i, tunnustate selle tingimusi ja nõustute, et olete seotud käesoleva lepingu tingimustega.
1.2 Lisaks sellele võib 7datasources käesolevat lepingut aeg-ajalt muuta või uuendada ilma teile eelnevalt teavitamata. Muudetud tingimused muutuvad kehtima eBuy7.com-i postitamisel. Teie pidev Teenuse kasutamine tähendab teie nõusolekut muudetud lepinguga.
1.3 Kui ei ole selgesõnaliselt teisiti öeldud, kohaldatakse käesoleva lepingu suhtes Teenuse edasist uuendamist, muutmist, lisamist või muutmist või uut teenust suurendavat või parandavat funktsiooni. Võite igal ajal Teenuse kasutamise lõpetada.
1.4 Käesolevat lepingut ei tohi muul viisil muuta, välja arvatud kirjalikult allkirjastatud 7datasources volitatud ametniku poolt.2. Kasutajad2.1 eBuy7.com pakub teenuseid üksikisikutele ja ettevõtetele, kes võivad kehtivate seaduste alusel luua õiguslikult siduvaid lepinguid. Kui Te ei kvalifitseeru, ärge kasutage Teenust.
2.2 7datasources on kohustatud teile teatama, et iga kasutaja peab eBuy7.com-i kasutamise ajal käituma kooskõlas kehtivate seadustega. 7datasources ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mis tulenevad teie käitumisest eBuy7.com kasutamise ajal.
2.3 eBuy7.com võib oma äranägemise järgi keelduda Teenuse andmisest kellelegi igal ajal ilma teile eelnevalt teavitamata. Teenus ei ole eBuy7.com-i ajutiselt või määramata ajaks peatatud.3. Registreerimiskohustused3.1 eBuy7.com liikmeks astumisel või selle liikmeks saamisel nõustute: a) andma tõelise, täpse, täieliku ja täieliku teabe enda kohta (nt identifitseerimine, kontaktandmed ja muu) taotlusvormis „LIITU TASUTA” (selline teave on "Registreerimismaterjal") või osana teie jätkuvast Teenuse kasutamisest ja (b) säilitab ja ajakohastab registreerimissisu, et see oleks tõene, täpne, ajakohane ja täielik.
3.2 Kui esindate eBuy7.com-s registreeritud ettevõtet, lubate, et teil on volitused siduda üksus käesoleva lepinguga.
3.3 Kui annate mis tahes teavet, mis on ebaõige, ebatäpne, mitte praegune või mittetäielik, või kui 7datasourcesil on alust kahtlustada, et selline teave on ebaõige, ebatäpne, mitte praegune ega puudulik, jätab 7datasources endale õiguse oma äranägemisel oma Teenus ilma teile eelnevalt teavitamata.
3.4 Registreerimisprotsessi käigus loote liikmeks ID ja parooli. Saades eBuy7.com (mida nimetatakse ka "liikmeks") registreeritud liikmeks, saate oma kontole juurdepääsu oma liikme ID ja parooli abil.4. Kasutustingimused4.1 Te olete ainuisikuliselt vastutav oma liikme ID ja parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning vastutate täielikult kõigi liikmete ID ja parooli all toimuvate tegevuste eest. Te nõustute (a) teavitama viivitamatult 7datasources'i oma liikme ID või parooli lubamatust kasutamisest või mis tahes muust selle turvalisuse rikkumisest ning (b) tagama, et iga sessiooni lõpus lahkute veebisaidilt nõuetekohaselt. 7datasources ei vastuta ja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad käesoleva lepingu täitmata jätmisest. 7datasources ei ole kohustatud oma vigastuste tõttu, mis on põhjustatud vääramatu jõu, näiteks rünnakute, katkestuste või rikke tõttu.
4.2 Te nõustute kasutama Teenust ainult eesmärkidel, mis on lubatud (a) Lepingus ja (b) asjaomastes jurisdiktsioonides kehtivate seaduste, määruste või suunistega.
4.3 Te nõustute, et te ei pääse ligi (või üritate juurdepääsu) ühelegi Teenusele muul viisil kui eBuy7.com poolt pakutava liidese kaudu.
4.4 Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (ja et 7datasources ei vastuta teie või mis tahes kolmanda isiku ees) lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest ja selle tagajärgede eest (sh mis tahes kahju või kahju eest, mida 7datasources võib kannatada). sellist rikkumist.
4.5 eBuy7.com saadab või edastab teie e-posti aadressile teate või dokumendi (ja nõustute, et registreerimisprotsessi käigus esitatud algse e-posti aadressi muutmisel ja eBuy7.com poolt aktsepteerimisel on uus e-posti aadress ülimuslik) . Kui teade või dokument saabub teie e-posti süsteemi (või kui asjaolud õigustavad teenuse osutamise eeldust), loetakse teenus lõpetatuks.
4.6 eBuy7.com-l on õigus saata kõikidele eBuy7i teenustega seotud äriteavet teie esitatud kontaktile (sh e-post, mobiiltelefoni sõnumid jne). Kui keeldute äriteabe saamisest, peate meile saatma kirjaliku teate.5. Teabe kogumine5.1 Ainult registreeritud liikmed saavad esitada, postitada, saata, avaldada või esitada (ka "pakkuda") teavet (nt failid, fotod, videod või muud pildid isiku ja / või üksuse, toodete, teenuste, pakkumiste jms kohta). ) eBuy7.com-is. 7datasources jätab endale õiguse (kuid ei ole kohustatud) filtreerima, muutma, valima ja / või kustutama mis tahes või kogu teabe, mida ta peab sobimatuks. Iga liige on ainuisikuliselt ja juriidiliselt vastutav (ja et 7datasources ei vastuta teie või mis tahes kolmanda isiku ees) selle teabe täpsuse, täielikkuse, terviklikkuse, õigeaegsuse, õigsuse ja rikkumise eest, mida te loote, kuvate, edastate või edastate Teenuse kasutamisel ja teie tegevuse tagajärgedega (kaasa arvatud 7datasources'i võimalikud kahjud või kahjustused).
5.2 Iga liige tunnistab ja garanteerib, et eBuy7.com-le edastatud teave ei tohi (a) olla nilbe, sisaldada, järeldada mis tahes pornograafiat, seksuaalset kaubandust, muud sisu, teisiti reklaamida selgesõnalisi seksuaalseid materjale või on muul viisil inimestele kahjulik, (b) ) olla laimav, libelous, ebaseaduslikult ähvardav või ebaseaduslik ahistamine, (c) edendama diskrimineerimist rassil, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel, (d) rikkuma või muul moel rikkuma, soodustama rikkumist, rikkuma mis tahes kolmanda osapoole autoriõigused, patendid, kaubamärgid, ärisaladused või muud varalised õigused, avalikustamise või privaatsuse õigused või muud kolmandate isikute õigused ja (e) seadusega piiratud või keelatud.
5.3 Kuigi 7datasources teeb jõupingutusi, et kinnitada esitatud teavet, ei taga 7datasources sellise teabe täpsuse, terviklikkuse, kvaliteedi ja rikkumise eest juriidilist vastutust.
5.4 7datasources kogub teavet inimeste / ettevõtete, toodete ja pakkumiste kohta ning ehitab oma andmebaasi. 7datasources omab autoriõigust kogu sellega seotud teabe ja veebi kujunduse üle. EBuy7.com-lt saadud sisu volitamata kopeerimine või äriline kasutamine on rangelt keelatud ning 7datasources jätab endale õiguse võtta sellise tegevuse puhul õiguslikke meetmeid.6. LinkeBuy7.com võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, kuid 7datasources ei kontrolli nende veebisaitide ja ressursside üle nende veebisaitide poolt. Enne selliste saitide kasutamist peate olema ettevaatlikud selliste saitide tingimuste ja / või privaatsuse suhtes. 7datasources ei toeta ega vastuta nimetatud linkivate veebisaitide sisu, reklaami, teenuse, toodete või teabe kehtivuse eest. Te tunnistate, et 7datasources ei vastuta või ei vastuta otseselt ega kaudselt linkivate veebisaitide sisu, reklaami, teenuse, toote või teabe tekitatud kahju eest.


7. Laadige7.1 Juurdepääs eBuy7.comile ja selle kasutamine ning vaba liikmeks registreerimine on tasuta. 7datasources jätab endale õiguse muuta maksustamisklauslit eelneva etteteatamiseta ja postitaks vahetult punkti eBuy7.com.
7.2 7datasources pakub teatud teenuseid kasutajatele, kes on läbinud konkreetse registreerimisprotsessi ja / või kontrollimise ning nõustunud maksma selliste teenuste eest ("Premium Services", nagu reklaam, kaubandus või liikmeskonnateenused). Teatud eBuy7.com-i teenuste või funktsioonide kasutamist, mis on osa Premium-teenusest, reguleerivad lisaks käesolevale Tingimustele ka eraldi lepingute lisatingimused.
7.3 Pange tähele, et me ei vastuta kõigi riistvara, tarkvara, teenuste ja muude kulude eest, mis tekivad meie veebisaidi ja meie serverite internetipõhiste andmete kasutamisel. 7datasources jätab endale õiguse muuta või katkestada ajutiselt või püsivalt mõned või kõik teenused ja / või funktsioonid igal ajal ilma ette teatamata.8. Vaidluste lahendamine8.1 Juhul, kui kasutajal on kaebus, lahkarvamus või vaidlus mõne tehingu osapoole või muu kasutajaga, tunnistab ja nõustub, et 7datasources'il on õigus (kuid mitte kohustus) kaebuse, lahkarvamuse aktsepteerimine ja käsitlemine või vaidlus oma volitusega. Te peate esitama materjalid, mida võidakse kasutada kaebuse, lahkarvamuse või vaidluse tõkestamiseks kindlaksmääratud ajal, kui saadate eBuy7.com-lt e-posti teel või muul viisil saadetud teate, vastasel juhul hakkaksid 7datasources kaebust, lahkarvamusi, või vaidlevad oma äranägemisel oma sõltumatu kohtuotsusega, kus resolutsioon oleks teile ebasoodne. 7datasources võib kehtestada Teenuse kasutamise piiranguid, peatada või lõpetada või keelduda teie juurdepääsust eBuy7.com-le, kui on rikutud käesoleva Lepingu punkte ja muid Teenuste kasutamise tingimusi ja eeskirju.
8.2 Te tunnistate ja lubate, et (a) otsustusvõime ja / või kaebuse, lahkarvamuse või vaidluse lahendamise võime on piiratud; b) ei anta mingit garantiid, et tulemused vastaksid teie nõuetele, ootustele või lootusele , c) 7datasources ei ole mingil juhul vastutav kohtuotsuse või tulemuste eest. 7datasources on õigus otsustada, kas osaleda kaebuse, lahkarvamuse või vaidluse käsitlemisel.
8.3 Te nõustute teatama 7datasources'ile viivitamatult oma seaduslike õiguste rikkumisest või rikkumisest Teenuse abil ja esitama vajalikud tõendid. Te olete vastutav oma teo autentsuse ja õiguspärasuse eest.
8.4 Kui liige rikub käesoleva lepingu või mõne muu Teenuse kasutamisega seotud tingimusi, eeskirju ja eeskirju, kontrollib 7datasources kahtlust, kas 7datasources on 7datasources jätab endale õiguse avaldada sellekohase rikkumise dokumendid veebisaidil ja teha muid asjakohaseid ravimeetodeid, sealhulgas Teenuse lõpetamist, kuid mitte ainult, eBuyXNUMX.com kasutamise pidevat keelamist.9. lõpetamine9.1 7datasources jätab endale õiguse ajutiselt või alaliselt lõpetada Teenuse kasutamine või keelduda teie juurdepääsust eBuy7.com'ile mis tahes järgmistel põhjustel, kus:
(a) Kasutage eBuy7.com pettust või ebaseaduslikku tegevust või rikutakse kohaldatavaid seadusi, eeskirju või suuniseid või tegelete tegevusega, mis võib kahjustada 7datasources või teisi õigusi.
(b) Kasutage eBuy7.com-i, et saata või esitada valeandmeid seoses oma konto või rämpspostiga või avaldada korduvalt sama tooteteavet.
(c) saata kõik materjalid liikmetele, kes ei ole seotud rahvusvahelise kaubanduse või ärikoostööga.
(d) Teise isiku või äriühingu nime äratamine või ebaseaduslik kasutamine teabe avaldamiseks või mis tahes vormi äritegevuse teostamiseks.
(e) Võtta mis tahes skeemi, et õõnestada eBuy7.com ja / või teiste kasutajate kasutatava arvuti või võrkude terviklikkust ja püüda saada sellistele arvutisüsteemidele või -võrkudele loata juurdepääs, kasutamine, muutmine või kontroll.
(f) edastada või edastada dokumente või materjale, mis sisaldavad mis tahes arvutiviiruseid või muid hävitavaid seadmeid ja koode, mis kahjustavad, häirivad, peatavad või võõrandavad mis tahes tarkvara või riistvarasüsteemi, andmeid või isikuandmeid.
(g) Hankige mis tahes viisil eBuy7.com liikme kasutajanime ja / või parooli.
(h) Edastage eBuy7.com teenus (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, liikme kasutajanimi ja parool) või asjakohane äriteave, mis on saadud eBuy7.com-lt mis tahes kujul.

9.2 7datasources jätab endale õiguse lõpetada teie teenus, keelduda Teenuse kasutamisest või keelduda teie juurdepääsust eBuy7.com-le igal ajal mis tahes põhjusel, omal äranägemisel, ette teatamata või ilma. Kui teie Teenuse kasutamine on tasuline, on meil õigus seda teha, lähtudes mõistlikest kahtlustest ja e-posti teel teatamisest, ning ei vastuta tegevuste tagajärgede (sealhulgas kaotsimineku või kahjustumise) eest.
9.3 Te ei saa (a) kasutada veebisaiti või teenust, (b) postitada, pakkuda, saata või avaldada teavet veebisaidil, (c) lubada teistel postitada, pakkuda, saata või avaldada teavet veebisaidil teie nimel. Teie registreerimisandmed või muu teie esitatud teave kustutatakse või visatakse ära. Me jätame endale õiguse jätkata oma seadusest tulenevate kohustuste täitmist oma seaduse või lepingu rikkumise eest.10. Vastutusest loobumine10.1 eBuy7.com ei vastuta Teenuse katkestamise eest otseselt või kaudselt jumalate tegude, riistvaratõrke, tarkvaraga seotud probleemide, telekommunikatsiooni, elektrikatkestuste, streikide, töövaidluste, rahutuste, sõja, valitsuse tegevuste, inimvigade või muud takistused. Teenused, mis on teile kättesaadavad eBuy7.com'is, võivad sisaldada vigu ja meie teenus on katkestatud. Kuigi 7datasources teeb kõik endast oleneva, et säilitada eBuy7.com-is kättesaadavaid teenuseid, ei saa 7datasources pidada vastutavaks vigade, defektide, kaotatud kasumi või muude selle veebisaidi kasutamisest tulenevate kahjude eest.
10.2 7datasources pakub teenuseid eBuy7.com'is "nagu see on," ilma igasuguste garantiideta. Käesolevaga tühistatakse kõik selgesõnalised garantiid ja kõik kaudsed garantiid, sealhulgas tagatised turustatavuse ja konkreetse eesmärgi sobivuse ning varaliste õiguste rikkumise kohta seadusega lubatud ulatuses.
10.3 7datasources ei vastuta ühelgi juhul otseste, kaudsete, juhuslike, tagajärgede, eriliste ja eeskujulike kahjude või mis tahes kahjude eest, mis tulenevad eBuy7.com või selle veebisaidi kaudu pakutavate teenuste kasutamisest, isegi kui kui eBuy7.com-le on teatatud sellise kahju võimalusest.
10.4 eBuy7.com on tõlgitud tarkvara tõlkimise abil Jaapani, prantsuse, hispaania, saksa, portugali, itaalia, vene, korea, araabia ja india keelde. 7datasources ei vastuta erinevuste eest inglise ja eelmainitud veebilehe muude keeleversioonide vahel. Kui tekib vastuolu, on ülimuslik ingliskeelne versioon.
10.5 Kui te ei ole rahul eBuy7.com-iga või mis tahes osaga, on teie ainuõiguslik abinõu veebilehe kasutamise lõpetamiseks.
10.6 7datasources omab kõiki seaduslikke õigusi, omandiõigust ja huvi Teenuse vastu, kaasa arvatud kõik intellektuaalomandi õigused, mis on Teenuses (kas need õigused on registreeritud või mitte, ja kõikjal maailmas, kus need õigused eksisteerivad).
10.7 Seaduste, määruste, teiste riikide poliitikate järgimiseks, mis on alati erinevad, võib sisu erineda, kui kasutajad pääsevad erinevatest riikidest. 7datasources ei võta endale vastutust teiste riikide seadusi, eeskirju ja poliitikat rikkuvate teavitusnäidete blokeerimise eest.11. Toodete andmebaasi tagatiste lahtiütlemineTe nõustute selgesõnaliselt, et meie andmebaasi kasutamine eBuy7.com-is on teie enda vastutusel. 7datasources ei vastuta selle andmebaasi sisu eest. 7datasources loobub selgesõnaliselt igasugustest garantiidest, mis on kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudsed garantiid kaubeldavuse, konkreetse eesmärgi sobivuse ja rikkumise kohta. 7datasources ei anna garantiid, et meie andmebaas on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigane.

Te tunnistate ja nõustute, et eBuy7.com-i andmebaasi allalaaditud või muul moel allalaaditud või muul viisil saadud materjal tehakse omal äranägemisel ja riskiga. Teie vastutate ainuisikuliselt teie arvutisüsteemi kahjustuste eest või selliste andmete ja / või andmete allalaadimisest tulenevate andmete kadumise eest.

eBuy7.com, 7datasources, selle ohvitserid, juhid, omanikud, agendid ja töötajad ei vastuta teie või kellegi teise eest, kui eBuy7.com-is pakutavatest pakkumiskomisjoni või toodete kataloogi kasutamisest või mis tahes otsusest on tekkinud kahju. või teie poolt võetav meede, tuginedes pakkumise juhatuse või toodete direktori sisule. eBuy7.com, 7datasources, selle ohvitserid, juhid, omanikud, esindajad ja töötajad ei vastuta teie ega kellegi teise eest otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike, kaudsete või sarnaste kahjude eest isegi juhul, kui teile teatatakse võimalusest sellistest kahjudest, mis tulenevad teenuse kasutamisest või võimetusest seda teenust kasutada.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba teatud garantiide väljajätmist, mistõttu mõned ülaltoodud väljajätmised ei pruugi teie jaoks kehtida.


12. TurvalisuseBuy7 võtab vastu ranged turvapoliitikad. Kui mõni liige peaks meie julgeolekupoliitikat häirima, keelatakse neil ajutiselt või püsivalt eBuy7.com ja sellega seotud teenuste kasutamine. Lisaks ei ole teiste liikmete avaldatud teave kättesaadav neile liikmetele, kelle juurdepääs eBuy7.com-le on lõpetatud.


13. HüvitamineTe nõustute hüvitama ja hoidma eBuy7.com, 7datasources, selle ametnikke, direktoreid, omanikke, esindajaid ja töötajaid, mis on kahjutud mis tahes nõude või nõudega, sealhulgas mõistlike advokaaditasudega, mis on tehtud mis tahes kolmanda osapoole poolt seoses teie kasutamisega. Pakkumiskomitee või tootekataloog eBuy7.com-is, nende poolt teie poolt või mis tahes muu Pakkujalaua või tootekataloogi kasutaja poolt teie arvutis kasutatava rikkumise või mis tahes isiku intellektuaalomandi või muu õiguse rikkumine või üksus. 7datasources jätab endale õiguse omal kulul võtta endale eksklusiivse kaitse ja kontrolli kõigi asjade eest, mida teilt muul viisil hüvitatakse.